Strefa pacjenta

Rehabilitacja lecznicza w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Na zabiegi z rehabilitacji leczniczej pacjent może zostać skierowany przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu na podstawie ważnego skierowania. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub oddziału dziennego musi zawierać:

 • pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem i telefonem świadczeniodawcy
 • numer umowy z funduszem
 • datę wystawienia skierowania
 • PESEL oraz imię i nazwisko świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: imię i nazwisko oraz numer i rodzaj dokumentu ją identyfikującego
 • rozpoznanie będące podstawą skierowania
 • kod jednostki chorobowej wg. ICD 10
 • cel skierowania (rodzaj porady lub przekazanie do leczenia albo rodzaj procedury)

W przypadku skierowania pacjenta na poszczególne zabiegi wymagane jest określenie w skierowaniu: rodzaju procedury, parametrów zabiegu, okolicy ciała oraz liczby zabiegów. Skierowanie traci ważności w przypadku gdy nie zostało zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Wymagane dokumenty do zapisu:

 • ważne skierowanie
 • dokument poświadczający tożsamość oraz PESEL
 • w przypadku emerytów lub rencistów dokument potwierdzający nabyte prawa
 • dowodem ubezpieczenia jest pozytywna weryfikacja w systemie eWUŚ
 • W przypadku weryfikacji negatywnej należy okazać: legitymację emeryta lub rencisty potwierdzające nabyte prawa , legitymację ubezpieczeniową, druk RMUA, odcinek renty, potwierdzenie przelewu do ZUS; w przypadku osób (dzieci, współmałżonków) zgłoszonych przy członku rodziny – potwierdzenie zgłoszenia do ZUS lub należy podpisać Oświadczenie, iż jest się na pewno ubezpieczonym)

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 • Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesyłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu.
 • Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania.
 • Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyż¬szej (powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia).
 • Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca jest obowiązany zgłosić niezwłocz¬nie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyczyny niestawienia się w ustalonym terminie.
 • Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Wymóg posiadania skierowania do specjalisty, co do zasady, NIE DOTYCZY inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych i uprawnionych żołnierzy lub pracowników (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa), osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.

Zapisy do poradni możliwe są:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • faksem
 • mailem
 • w godzinach pracy placówki od godz. 7:00 do godz.20:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Pacjentów pierwszorazowych , którzy nigdy nie korzystali z usług naszej placówki prosimy aby zapisywali się osobiście w celu dokładnej weryfikacji danych osobowych wpisywanych do systemu. Ułatwia to pracę placówki i eliminuje błędy przy zapisie.

SKIEROWANIE W TRYBIE PILNYM – wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Rodzaj świadczenia / rozpoznanie kliniczne KOD ICD-10 Sugerowany czas oczekiwania
Porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego oraz różnej etiologii we wczesnym okresie po urazie lub zachorowaniu A30-88, C70-72, D32-33, D43, G09-13, G20-21, G35-37, G54-55, G90, S04, S14, S24, S32-34, S44, S54, S64, S74, S83 < 3 tygodnie
Zespoły bólowe kręgosłupa w okresie podostrym po leczeniu operacyjnym G55, M43-54
Wady rozwojowe, wady postawy, skoliozy – po leczeniu operacyjnym M40-43, M95-96, Q05, Q65-68, Q71-73, Q76-77
Rehabilitacja kardiologiczna wczesna – po zawale mięsnia serwcowego, operacjach kardiochirurgicznych, koronoplastyce Q01, I21-25, I34-37, I42
Rehabilitacja pulmonologiczna – stany po operacji na klatce piersiowej C33-34, C38, J13-18, J40-47, J65-70, J85-86, J95-98
Rehabilitacja narządu słuchu i mowy – po leczeniu operacyjnym D14, F80, H80-81, H90-91, H94-95, Q17, G35-37
Rehabilitacja pourazowa wczesna pooperacyjna, po złamaniach, po amputacjach, po zwichnięciach, po zespoleniach, po endoprotezoplastyce stawów S12-13, S22-23, S32-33, S38, S42-43, S48, S52-53, S58, S62-63, S68, S72-73, S78, S82-83, S88, S92-93, S98, T02-03, T05, T11, T13, T90-94 < 6 tygodni
Rehabilitacja po schorzeniach nowotworowych – po operacjach, mp. mastektomii C13, C33-34, C40-41, C50, C76, D16, D24

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej i układu moczowego:

 • na czczo lub 6 godzin bez jedzenia + pełny pęcherz moczowy po nocy lub wypić 1,5 litra wody niegazowanej 2 godziny przed badaniem.
 • dzień przed badaniem lekkostrawne jedzenie, dieta niskotłuszczowa, bez warzyw gazopędnych, napojów gazowanych, cukru i mleka.
 • na 2 dni przed planowanym badaniem stosować Esputicon 4 razy dziennie po 1 kapsułce, w dniu badania 2 kapsułki na czczo.
 • w dniu badania można jedynie pić wodę niegazowaną i ewentualnie przyjąć wymagane leki, nie palić papierosów, nie pić herbaty ani kawy.
 • do pozostałych badań nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Jak przygotować się do badania okulistycznego?

 • Należy zabrać ze sobą wcześniejszą dokumentację medyczną (karty wypisowe ze szpitala, poprzednie wyniki badań, ostatnią receptę okularową etc.).
 • Pacjent powinien znać nazwy stosowanych na stałe leków i kropli do oczu.
 • W niektórych przypadkach może być konieczne podanie kropli rozszerzających źrenicę (Tropicamid), które powodują pogorszenie ostrości wzroku przez kilka godzin. W tym czasie nie wolno prowadzić pojazdów, może się również pojawić upośledzone widzenie z bliska.
 • W przypadku badania u dzieci warto wcześniej porozmawiać z dzieckiem o przebiegu badania (podanie kropli).
 • Przed wizytą nie zaleca się wykonywania makijażu oczu. Utrudnia on ocenę stanu powiek oraz wykonanie niektórych badań (np. gonioskopię).