Badanie Holtera – 24h EKG

Badanie polega na wykonaniu 24 godzinnego zapisu EKG przy użyciu rejestratorów holterowskich. Pozwala na rozpoznanie zaburzeń rytmu serca (częstoskurcze, pojedyncze pobudzenia dodatkowe, napady migotania przedsionków) oraz przewodzenia (zespoły preekscytacji, bloki przewodzenia wymagające niekiedy wszczepienia stymulatora serca), niemego niedokrwienia mięśnia sercowego.
Uczucie arytmii, omdlenia czy utrata przytomności  są wskazaniem do wykonania tego badania!